Regulamin i polityka prywatności

Regulamin i polityka prywatności

§1 DEFINICJE
Użytkownik – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych (osoba pełnoletnia powyżej 18 roku życia) a także o ograniczonej zdolności do czynności prawnych (osoba niepełnoletnia, powyżej 13 roku życia) która posiada zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na zawarcie niniejszej umowy, która zaakceptowała Regulamin.
Usługodawca – Sebastian Kierzkowski wykonujący działalność gospodarczą pod nazwą MINTNET Kierzkowski Sebastian, adres siedziby: ul. Marii Skłodowskiej-Curie, nr 19, 59-225 Chojnów, NIP: 6912085124, REGON: 020473817, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: info@kulinarnyswiat.pl, tel. 791078616.
Serwis – agregat blogów Kulinarny Świat znajdujący się pod adresem internetowym kulinarnyswiat.pl i kulinarnyświat.pl, którego właścicielem jest Usługodawca
Usługa – pakiet świadczeń będących usługami elektronicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.) obejmujący Konto Użytkownika
Treści – oznacza teksty, zdjęcia, materiały multimedialne i inne formy, które są wprowadzane przez Użytkownika do Serwisu za pośrednictwem funkcjonalności Konta Użytkownika oraz blogów/vlogów użytkownika.
Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r. wraz z poz. zm.).
Regulamin – niniejszy dokument.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Serwis umożliwia Użytkownikom dodanie swojego bloga do baz danych Serwisu Kulinarny Świat, nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z innymi Użytkownikami, zapamiętania ulubionych wpisów, komentowania treści, publikowania treści w strumieniu aktualności oraz dodawania wpisów.
2. Usługodawca z wykorzystaniem mechanizmów w Serwisie będzie agregował treści z blogów dodanych przez Użytkowników za pomocą łączy hipertekstowych (RSS) dostępnych na każdym z blogów.
3.    Serwis oświadcza, że nie pobiera w całości treści zamieszanych we wpisach na blogach dodanych do Serwisu, pobiera maksymalnie 50 pierwszych słów oraz jedno zdjęcie, a także tytuł.
4.   Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:
a.   Treści publikowane w Serwisie przez Użytkowników.
b.   Autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników w Serwisie Kulinarny Świat lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom.
5.   Serwis zastrzega sobie prawo do:
a.   okresowego wyłączania dostępności Serwisu lub jego części w celu jego rozbudowy, konserwacji, zmiany szaty graficznej itp.

b.   zamknięcia Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji,

c.  prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich,

d.  usunięcia:

–    treści zamieszczanych w Serwisie przez Użytkownika, które są niezgodne w polityką Serwisu, a w szczególności: zawierają zwroty powszechnie uznawane za wulgarne, obraźliwe, nawołujące do nienawiści, propagujące przemoc i pornografię, oraz takie które mają charakter reklamy, kryptoreklamy

–    konta Użytkownika, który nie przestrzega Regulaminu.

§3 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
1.    Warunkiem korzystania ze wszystkich funkcjonalności serwisu Kulinarny Świat jest:
a.  rejestracja, która następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Serwisu
b.   warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe
c.   potwierdzenie rejestracji poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany na adres e-mail użytkownika

§4 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, uznanymi powszechnie normami społecznymi i obyczajowymi, zasadami współżycia społecznego w Internecie oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 5 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@kulinarnyswiat.pl
2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownikowi podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§6 POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Sebastian Kierzkowski wykonujący działalność gospodarczą pod nazwą MINTNET Kierzkowski Sebastian, adres siedziby: ul. Marii Skłodowskiej-Curie, nr 19, 59-225 Chojnów, NIP: 6912085124, REGON: 020473817, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: info@kulinarnyswiat.pl, dalej „Administrator”.
1.2. Dane osobowe w Serwisie przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.
1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
1. przetwarzane zgodnie z prawem,
2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2.1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
1. kontaktowania się z Użytkownikiem
2. celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Użytkownika w Serwisie
2.2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:
– Adres e-mail,
– Nick
– Adres bloga
2.3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
– Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik.
– Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
– Informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
2.4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu.

3.1. Korzystanie z Serwisu oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis zgodnie z Regulaminem.
3.2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
3.3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b).

4.1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia.
4.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
4.3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: info@kulinarnyswiat.pl, w celu usunięcia wszystkich danych osobowych z Serwisu Użytkownik może również kliknąć opcję „Usuń Konto” w panelu użytkownika.
4.4. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

6. Administrator nie sprzedaje, ani w inny sposób przekazuje danych osobowych użytkowników osobom trzecim. Nie dotyczy to zaufanych stron trzecich, które pomagają w prowadzeniu Serwisu lub działalności, o ile strony zgadzają się utrzymać te dane w tajemnicy ( OVH Sp. z o.o.,ul. Szkocka 5 lok. 1, 54-402 Wrocław, NIP: 8992520556, REGON: 933029040 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze). Informacje nieprywatne mogą być przekazywane innym stronom na potrzeby marketingu, reklamy lub innych zastosowań.

7. Jeżeli Użytkownik uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§6 PLIKI „COOKIES”
1. Serwis używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
3. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje cookies:
– sesyjne – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
– stałe – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
– analityczne – umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości strony internetowej, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Użytkowników, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej
4.    Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a.   tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości

b.   utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła

c.   określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5.Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

§7. LOGI SERWERA
1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§8.GOOGLE ANALYTICS

Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

§9.FACEBOOK

W Serwisie znajduje się zintegrowany plugin (wtyczka) portalu społecznościowego Facebook, 1601 South Carolina Avenue, Palo Alto, CA 943404, USA. Plugin Facebooka znajduje się obok standardowego przycisku logowania na górze strony.

Po kliknięciu przycisku następuje automatyczne połączenie poprzez plugin pomiędzy serwerem Facebooka, a przeglądarką internetową Użytkowika. Facebook otrzyma wtedy informację, że Użytkownik pod swoim adresem IP odwiedził Serwis. Jeśli Użytkownik nie życzy sobie, aby Facebook odnotowywał fakt jego odwiedzin w Serwisie, powinien wylogować się ze swojego konta użytkownika na Facebooku.

§10 One Signal

Na naszej stronie zaimplementowaliśmy możliwość korzystania z tzw. powiadomień “wypychanych” (ang. push notifications). Umożliwiają one otrzymywanie przez Ciebie informacji o nowych tekstach na naszej stronie, wydanych przez nas publikacjach, wydarzeniach związanych z PAFERE. Powiadomienia to krótkie komunikaty, które wyświetlają się na ekranie (np. w przeglądarce internetowej, na belce powiadomień telefonów z systemem Android, iOS…) w formie okienka typu pop-up. Narzędzie dostarcza nam firma OneSignal (OneSignal. 2194 Esperanca Avenue, Santa Clara, CA 95054).

Twoje dane osobowe są przetwarzane tylko jeśli zgodzisz się na otrzymywanie powiadomień klikając na stosowny komunikat wyświetlany w Twojej przeglądarce. OneSignal ma własą politykę prywatności (tutaj). OneSignal przekazuje Twoje dane do USA (państwa poza Unią Europejską) ponieważ m.in. tam znajdują się jego serwery. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania powiadomień “wypychanych” zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub klikając “dzwoneczek” w prawym dolnym rogu naszej strony głównej i postępując zgodnie ze wskazówkami.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Serwis  zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianach użytkownicy zostaną poinformowani na 30 dni przed wejściem w życie postanowień nowego regulaminu, drogą mailową na adres email wskazany przy rejestracji konta użytkownika.
2.    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.
3.    Wszelkie uwagi oraz pytania, dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres: info@kulinarnyswiat.pl.

4.    Regulamin obowiązuje od 19.05.2018 r.